rdfs:comment
  • 해당기관 소장본의 낙장(落張), 배접(褙接), 보사(補寫), 인문(印文), 장서기(藏書記), 지어(識語), 묵서(墨書)나 열람용 복제본 여부, 소장 원본·복제본의 청구기호 등 소장본 관련 로컬정보를 기술한다. (rdf:langString) (ko)
rdfs:domain
rdfs:isDefinedBy
rdfs:label
  • holding item note (rdf:langString) (en)
  • 소장본 주기 (rdf:langString) (ko)
rdfs:range
rdfs:subPropertyOf
vs:term_status
  • stable (xsd:string)
rdf:type